/Girmantas Žėkas

Girmantas Žėkas

Darbininkas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas girmantas.zekas@varena.lt

Kabineto Nr. 55

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją;
.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
3. išmanyti elektrinių ir mechaninių prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką, elektrosaugos pagrindus;
4. išmanyti santechnikos ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus;
5. išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje, remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas;
2. esant būtinybei, tvarko interjerą, perstatinėja baldus, paruošia patalpas valymo darbams, atlieka krovimo darbus;
3. atlieka smulkius vandentiekio ir kanalizacijos tinklų bei įrenginių remonto darbus, prižiūri sanitarines sistemas;
4. atlieka patalpų apšvietimo priežiūros ir remonto darbus;
5. prižiūri stogo, lietaus kanalizacijos ūkį, apie gedimus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
6. esant būtinumui, vairuoja tarnybinį lengvąjį automobilį, užtikrina saugų keleivių (krovinių) vežimą, kultūringą jų aptarnavimą;
7. praneša apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių bei kitus pažeidimus;
8. tvarko atsargų (prekių) išdavimą, apskaitą, nurašymą;
9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.


2019-05-16T08:03:43+00:00