/Ilona Radzevičienė

Ilona Radzevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 010

El. paštas ilona.radzeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 47

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą.
2. Turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Gebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
2. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas.
3. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus tiria tarnybinius nusižengimus ir teikia išvadas.
4. Rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus.
5. Konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.
6. Rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priemokų, tarnybinės atsakomybės taikymo.
7. Atlieka Savivaldybės administracijos personalo sudėties analizę, padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį.
8. Vertina pavaldžių valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinę veiklą.
9. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip.
10. Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja informaciją ir teikia ataskaitas, statistinius ir kitus duomenis.
11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus.
12. Pasirašo pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos.
13. Koordinuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose.
14. Pagal Skyriaus kompetenciją atsako už išankstinę finansų kontrolę.
15. Rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą, dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą.
16. Pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus.
17. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos).
18. Užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
19. Koordinuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų konkursų (atrankų) organizavimą.
20. Pretendentų į pareigas anketose tvirtina, ar atitinka (neatitinka) konkursų (atrankų) bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pasirašo pranešimus pretendentams bei kitus raštus pagal Skyriaus kompetenciją.
21. Koordinuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų Savivaldybės administracijoje įgyvendinimą.
22. Vykdo kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2019-04-23T15:17:30+00:00