/Inga Videikaitė

Inga Videikaitė

Vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 020

El. paštas inga.videikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 44

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – lingvistika, filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) arba kalbos studijos.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
10. Kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, konsultuoja kalbos klausimais.
11. Kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentuose, antspauduose, viešuosiuose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, interneto svetainėse, ar gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.
12. Kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos, derina naujų gatvių pavadinimus.
13. Tikrina, ar pateikti derinti įmonių, įstaigų, organizacijų bei asmenų skelbiamų viešųjų užrašų ir reklamos projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.
14. Įspėja įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimų, reikalauja juos ištaisyti per nurodytą terminą. įstatymų nustatytais atvejais surašo protokolus, skiria nuobaudas.
15. Pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, skelbia aktualią informaciją savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Valstybinė kalba“.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-11-04T11:02:13+00:00