/Irma Liaudanskytė

Irma Liaudanskytė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas irma.liaudanskyte@varena.lt

Kabineto Nr. 7

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti numatyti socialinio darbo perspektyvas, rengti strategiją, projektus, programas;
6. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja socialinių paslaugų teikimą Varėnos rajone;
2. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius; prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kaupia ir sistemina duomenis, susijusius su socialinių paslaugų teikimu, rengia savivaldybės socialinių paslaugų planą;
3. formuoja Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos elektroninėje duomenų bazėje užklausas apie asmenų (ne) teistumus;
4. parengia ir teikia apskaitos dokumentus Buhalterinės apskaitos skyriui pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms (toliau – piniginei paramai) išmokėti.
5. suformuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
6. perduoda duomenis apie paramos gavėjus paslaugas teikiančioms įmonėms (UAB „Varėnos šiluma, UAB „Varėnos vandenys“ ir kt.);
7. nagrinėja teisės aktus, reglamentuojančius piniginės paramos skyrimą, rengia užklausas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jų taikymo, konsultuoja Skyriaus ir seniūnijų specialistus;
8. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštus piniginės socialinės paramos klausimais, rengia atsakymus į valstybinių įstaigų, įmonių bei organizacijų raštus piniginės socialinės paramos klausimais;
9. vykdo informacinių programų „Parama“ ir SPIS administratoriaus funkcijas (suteikia prisijungimo duomenis naujiems vartotojams, tvarko žinynus, atlieka mokestinio laikotarpio uždarymo procedūras ir kt.)
10. rengia informaciją ir ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms įstaigoms;
11. teikia vedėjui pasiūlymus dėl socialinės paramos efektyvumo didinimo, kokybės gerinimo ir infrastruktūros plėtros;
12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus,
13. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, medicinos įstaigomis, bendrojo lavinimo įstaigomis, socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;
14. rengia informaciją spaudai ir savivaldybės interneto svetainei;
15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-02-21T16:10:05+00:00