/Irmantas Laniauskas

Irmantas Laniauskas

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 970

El. paštas irmantas.laniauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 19, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkį, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos ir Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą Skyriaus kompetencijos klausimais, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą;
5. informuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones augalininkystės, gyvulininkystės, veislininkystės, sėklininkystės, nenašių žemių pertvarkymo, naujos technikos ir technologijų, ūkininkų įsikūrimo, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir realizavimo, ES paramos ir struktūrinių fondų panaudojimo klausimais;
6. bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline žemės tarnyba bei kitomis valstybinėmis institucijomis pagal Skyriaus kompetenciją;
7. užtikrina lėšų, skiriamų melioracijos bei kitoms programoms finansuoti, racionalų panaudojimą;
8. užtikrina valstybės įstatymais deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą;
9. skatina priemones, padedančias žemdirbių savivaldai ir kooperacijai vystytis;
10. įstatymų ir kitų dokumentų nustatyta tvarka organizuoja rangovų konkursus melioracijos darbams vykdyti;
11. kontroliuoja dokumentų, teikiamų gauti tiesiogines išmokas ir kitą paramą, teisingumą, teikia informaciją šiais klausimais;
12. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio partneriais inicijuojant projektus žemės ūkio srityje;
13. dalyvauja rengiant Savivaldybės kaimo bendruomenių veiklos strategiją;
14. bendradarbiauja su Varėnos vietos veiklos grupe formuojant kaimo bendruomenių veiklos strategiją;
15. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kaimo bendruomenėms rengiant projektus paramai gauti;
16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, paraiškas Europos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai;
18. dalyvauja ,,Metų ūkio“, „Rudeninio arimo“ ir kitų rajone organizuojamų žemės ūkio srities konkursų vertinimo komisijų darbe;
19. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20. kas pusmetį teikia informaciją apie žemės ūkio ir kaimo plėtros sąlygas rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
22. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
23. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
24. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose ir darbuotojų pareiginiuose nuostatuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
25. koordinuoja seniūnijų specialistų veiklą žemės ūkio srityje;
26. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.


2019-05-31T12:47:40+00:00