/Jolanta Monkevičienė

Jolanta Monkevičienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 555

El. paštas jolanta.monkeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį administracinės procedūros taikymo ir administracinių nusižengimų protokolų surašymo srityse
3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso ir Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Administracinių bylų teisenos, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Rinkliavų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Korupcijos prevencijos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Skyriui pavestų funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
4. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų reikalavimų;
2. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus ir pan., teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavedimus;
3. organizuoja Skyriaus rengiamas prevencines priemones bei kitas akcijas, kurių tikslas ugdyti visuomenės sąmoningumą, kurti saugesnę aplinką, siekiant mažinti administracinių teisės pažeidimų kiekį Savivaldybėje, jas koordinuoja bei pagal poreikį dalyvauja jose;
4. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose pagal su Skyriaus vedėju suderintą priemonių planą, dalyvauja kitų valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų vykdomuose prevenciniuose projektuose;
5. rengia dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio policijos, savivaldybių policijos padaliniais, tarptautinėmis įstaigomis ar organizacijomis;
6. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, kitose valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, atsiliepimų teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), siekdamas užtikrinti efektyvų Savivaldybės interesų teisinį atstovavimą ir gynimą;
7. teikia siūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
8. rengia ataskaitas ir teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
9. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
10. tiria administracinius teisės nusižengimus, vykdo administracinių bylų teiseną ir taiko prevencines priemones administraciniams teisės pažeidimams užkirsti;
11. nustačius administracinius nusižengimus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;
12. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;
13. teikia reikalingą informaciją Savivaldybės administracijos darbuotojams ir valstybės tarnautojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų);
14. perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
15. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
17. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais;
18. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.


2020-05-08T09:44:46+00:00