/Jurgita Skirevičiūtė

Jurgita Skirevičiūtė

Vedėjos pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 512

El. paštas jurgita.skireviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslo srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba teritorijų planavimo priežiūros srityse;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir teritorijų planavimą, žemėtvarką, geoinformacinių sistemų duomenų tvarkymą, ,Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir specializuotomis GIS programomis;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo ir teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;
3. administruoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS);
4. rengia teritorijų planavimo sąlygas ir teikia jas tvirtinti skyriaus vedėjui (vyriausiajam architektui) bei paskelbia jas informacinėje sistemoje (TPDRIS);
5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, dėl kitų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ar žemėtvarkos projektų rengimo bei teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl šių žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo;
6. administruoja savivaldybės rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimą naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
7. nagrinėja prašymus ir rengia žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimus naudodamasis informacine sistema (ŽPDRIS);
8. rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų programas;
9. derina sklypo topografinius planus;
10. vykdo Savivaldybės administracijos rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, skelbia skelbimus institucijos buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;
11. registruoja teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), pateikia įregistruotų teritorijų planavimo dokumento registro išrašą pareiškėjui ar organizatoriui;
12. atsako už dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą, teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą laiku Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR);
13. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
14. teikia informaciją visuomenei ir informuoja visuomenę Teritorijų planavimo įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus bei sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese;
15. dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene, dalyvauja kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus, skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
16. paskelbia informaciją apie rengiamų ir parengtų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų sprendinius informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
17. paskelbia apie žemėtvarkos planavimo dokumento ar žemėtvarkos projekto patvirtinimą informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) arba (TPDRIS);
18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir kitais klausimais;
19. atlieka kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną naudodamasis Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS), teikia išvadas apie stebėsenos vykdymą bei stebėsenos rezultatus skyriaus vedėjui ir skyriaus vedėjo pavaduotojui;
20. tvarko savivaldybės GIS duomenų bazę;
21. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
22. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
23. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
24. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
25. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
26. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2019-09-23T09:38:10+00:00