/Laimis Gaurys

Laimis Gaurys

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 027

El. paštas laimis.gaurys@varena.lt

Kabineto Nr. 6

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
2. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių aprūpinimą techninėmis darbo priemonėmis, baldais, užtikrina, kad Savivaldybės patalpose būtų tinkamos darbo ir higienos sąlygos;
3. dalyvauja sudarant Savivaldybės pastatų ir patalpų einamojo ir kapitalinio remonto metinių išlaidų planus ir sąmatas;
4. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui dėl metinio viešųjų pirkimų plano sudarymo;
5. rengia viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas, apklausos pažymas ir kt.) bei teikia Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui, rengia sutartis su organizacijomis, atliekančiomis techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus (patalpų šildymo, apšvietimo, vandens tiekimo, signalizacijos ir kt.), kontroliuoja sutarčių vykdymą bei galiojimo terminus;
6. atsako už tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą, kontroliuoja, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus, esant poreikiui organizuoja prekių pakrovimo/iškrovimo darbus;
7. kontroliuoja ir tvarko atsargų (prekių) išdavimą, apskaitą, nurašymą;
8. prižiūri Savivaldybės elektros ir šilumos ūkį, deklaruoja elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimo prietaisų parodymus;
9. organizuoja blankų, archyvinių dėžių, antspaudų gaminimą, Savivaldybės aprūpinimą suvenyrais, gėlėmis, atributika bei reprezentacinėmis prekėmis;
10. organizuoja patalpų remontą, smulkių gedimų (elektros instaliacijos, kanalizacijos) šalinimą, smulkaus remonto (inventoriaus, patalpų) darbus;
11. kontroliuoja Savivaldybės administracijos transporto naudojimą, techninę būklę, paruošimą techninei apžiūrai, rūpinasi remontu, saugojimu, užtikrina tarnybinio transporto apskaitą, paskirstymą;
12. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl tarnybinių automobilių priskyrimo darbuotojams, kuro limitų ir normų, kontroliuoja ir apskaito jų sunaudojimą, išduoda ir apskaito kelionės lapus;
13. organizuoja pastatų ir transporto priemonių draudimą;
14. atlieka priešgaisrinės saugos priemonių priežiūrą, užtikrina tinkamą jų eksploatavimą;
15. organizuoja ir kontroliuoja šilumos, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo, kondicionavimo sistemų priežiūrą ir tinkamą eksploataciją, patalpų ir jose esančio inventoriaus priežiūrą ir valymą, garažų, kiemo tvarkymo darbus;
16. dalyvauja atliekant metines turto, atsargų ir medžiagų inventorizacijas, organizuoja nereikalingo inventoriaus likvidavimą arba pardavimą aukciono būdu;
17. užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais;
18. rengia Ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
19. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų poreikio Savivaldybės pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, renovacijos, remonto darbams;
20. sudaro Skyriaus darbuotojų (budėtojų, valytojų) darbo grafikus ir supažindina su jais darbuotojus;
21. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.


2019-05-15T13:50:00+00:00