/Laura Karlonaitė-Balionienė

Laura Karlonaitė-Balionienė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 982

El. paštas laura.karlonaite@varena.lt

Kabineto Nr. 2

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, švietimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
4. tikrina, ar Architektūros skyriaus, Personalo skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
6. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinius bei tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
7. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
8. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
9. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
11. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, veikloje;
12. atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
13. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
14. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
15. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt. atvejais.2020-10-23T13:38:17+00:00