/Laura Vaisietaitė

Laura Vaisietaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 985

El. paštas laura.vaisietaite@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, vadyba arba verslas;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
7. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
10. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
11. Vykdo mokėjimo procedūras arba prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
12. Priima ir tikrina savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius.
13. Rengia savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius bei savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius.
14. Pildo savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Derina Švietimo skyriaus parengtą savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie mokymo lėšų poreikį, analizuoja mokymo lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo.
16. Rengia mokymo lėšų paskirstymo projektą ir mokymo lėšų panaudojimo ataskaitą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-11-30T12:22:52+00:00