/Loreta Vardonytė

Loreta Vardonytė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 985

El. paštas loreta.vardonyte@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą ekonomikos, finansų, apskaitos arba vadybos studijų krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, biudžeto sudarymą bei vykdymą ir paskolų ėmimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą;
3. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatas;
4. sudaro Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų suvestines sąmatas ir nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5. sudaro Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymą ketvirčiais ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
6. rengia pažymas-pranešimus Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl programų sąmatų planinių rodiklių pasikeitimo;
7. analizuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl mokėjimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų;
8. analizuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų piniginių ir natūrinių išlaidų normas ir limitus;
9. vykdo lėšų poreikio valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti planavimo kontrolę;
10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų teikimo ir rengia Savivaldybės tarybai sprendimo projektus svarstyti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl mokesčių lengvatų teikimo;
11. teikia duomenis Valstybės pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą;
12. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, archyvuoja dokumentus ir perduoda juos saugoti Savivaldybės administracijos archyvui;
13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant savo programų sąmatų projektus;
15. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2020-11-30T12:21:57+00:00