/Ona Pekorienė

Ona Pekorienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas ona.pekoriene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
5. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.
6. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
8. Vykdo mokėjimo procedūras.
9. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.
10. Veda savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų apskaitą, sudaro jų vykdymo ataskaitų rinkinius, atlieka savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo analizę bei rengia savivaldybės biudžeto vykdymo mėnesines ataskaitas.
11. Analizuoja savivaldybės piniginių srautų judėjimą biudžeto sąskaitoje ir kitose skyriaus administruojamose sąskaitose, priima ir tikrina savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius.
12. Rengia savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų panaudojimo ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
13. Kiekvieną mėnesį rengia Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
14. Tvirtina savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-07-09T11:39:38+00:00