/Ona Pekorienė

Ona Pekorienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas ona.pekoriene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, išmanyti teisės aktus reglamentuojančius biudžeto sandarą, biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. veda Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą;
3. sudaro Savivaldybės biudžeto asignavimų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
4. atlieka Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo analizę;
5. analizuoja Savivaldybės piniginių srautų judėjimą biudžeto sąskaitoje ir kitose Skyriaus administruojamose sąskaitose;
6. tvarko Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir paskolų apskaitą;
7. veda Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą pagal rūšis;
8. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams;
9. veda Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą, sudaro apyvartos žiniaraščius kasinėms išlaidoms apskaityti;
10. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius;
11. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo mėnesines ataskaitas;
12. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (ketvirtinius ir metinį) ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
13. rengia Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų panaudojimo ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
14. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas, rengia Varėnos rajono savivaldybės Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitą ir kiekvieną mėnesį ją teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
15. kiekvieną mėnesį rengia Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
16. sudaro ir nustatytais terminais teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitas, pavestas sudaryti Skyriui;
17. tvirtina Varėnos rajono savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Varėnos rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
18. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės asignavimų valdytojams biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos klausimais;
19. užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui;
20. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
21. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

2018-04-17T12:40:59+00:00