/Ona Zenkevičiūtė

Ona Zenkevičiūtė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585; Mob. 8 618 13 334

El. paštas onute.zenkeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima iš likviduojamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, taip pat privačių juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų, kurių buveinė buvo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, dokumentus archyviniam saugojimui pagal suderintus bylų apyrašus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
2. teikia įmonių likvidatoriams konsultacijas dėl dokumentų paruošimo archyviniam saugojimui;
3. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl archyve saugomų likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų ar jose esančios informacijos pateikimo, išduoda pažymas dėl likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų, jų nuorašus, išrašus, kopijas;
4. tvarko ir saugo archyvinius dokumentus, laikantis nustatytų reikalavimų, ruošia fondų apskaitos informacinius dokumentus;
5. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimus ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
6. teisės aktų nustatyta tvarka naikina dokumentus, kurių nustatytas saugojimo terminas pasibaigia, naikintinų bylų (dokumentų) aktus teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7. prižiūri, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
8. registruoja likviduojamų juridinių asmenų archyviniam saugojimui perduodamus dokumentus perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnale arba DVS „Kontora“;
9. reguliariai peržiūri Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir, prireikus, juos atnaujina;
10. bendradarbiauja su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, likviduojamų įmonių ir įstaigų darbuotojais, atsakingais už archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą archyvui;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

2018-12-11T13:54:08+00:00