/Rasa Nenartavičienė

Rasa Nenartavičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas rasa.nenartaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalbos – anglų ir rusų;
2.2. kalbų mokėjimo lygis – A2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinerinių paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas.
9. Rengia metodinę medžiagą ir teikia konsultacijas savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo.
10. Dalyvauja rengiant savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas.
11. Rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-07-09T11:30:09+00:00