/Rima Bingelienė

Rima Bingelienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 013

El. paštas rima.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 33

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus ir Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis apskaitoje registruoja mokėtinas socialines išmokas ir kompensacijas, mokamas jų gavėjams, ir šių išmokų sąnaudas;
2. veda lėšų, gautų valstybinėms šalpos išmokoms, išmokoms vaikams mokėti ir neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su šių lėšų judėjimu;
3. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (socialinių išmokų ir kompensacijų žiniaraščiai, sutartys, sąskaitos faktūros ir kt.);
4. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
5. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
6. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams socialinių programų vykdymui ir mokinių nemokamam maitinimui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
7. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
8. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

2018-08-20T13:48:23+00:00