/Rūta Aganauskienė

Rūta Aganauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 555

El. paštas ruta.aganauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. I a., Parko g. 8

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį civilinės būklės aktų registravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, Civilinės metrikacijos įstaigų darbą, Civilinio kodekso taikymą, asmens duomenų apsaugą, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tvirtina įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus bei išduodamus įrašus, įrašų kopijas, išrašus, nuorašus;
2. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą;
5. priima asmenų prašymus ir dokumentus dėl vardo, pavardės pakeitimo bei rengia išvadas šiais klausimais Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
6. priima asmenų prašymus, dokumentus ir rašo išvadas keitimo, taisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo bylose;
7. sprendžia santuokos įregistravimo termino sutrumpinimo klausimus;
8. priima pareiškimus dėl santuokos sudarymo, organizuoja ir vadovauja ceremonialams, užtikrina iškilmingą aplinkos sudarymą santuokos metu, organizuoja ir praveda Jubiliejines santuokos;
9. registruoja santuoką, gimimą, tėvystės pripažinimą, nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą, įvaikinimą, pavardės, vardo ir tautybės pakeitimą;
10. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje gimusių vaikų gimimą ir Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje sudarytas santuokas bei įtraukia į apskaitą bažnytine tvarka įregistruotas santuokas;
11. išduoda pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;
12. atstovauja teisme pagal įgaliojimą Savivaldybę civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rašo atsiliepimus į ieškinius;
13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, konsultuoja šeimos teisės klausimais;
14. kontroliuoja civilinės būklės įrašų nuorašų, išrašų, kopijų išdavimo teisėtumą ir teisingumą;
15. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
16. užtikrina duomenų, tvarkomų VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazėje, teisingumą ir slaptumą;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingus įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2020-05-08T09:45:06+00:00