/Saulius Korocejus

Saulius Korocejus

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas saulius.korocejus@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos studijų krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Savivaldybės administracijos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, Kultūros ir sporto skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis programomis;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti bendrauti, identifikuoti, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu:
5. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo ir kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
2. nagrinėja kultūros paveldo valdytojų skundus ir prašymus;
3. tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
4. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
5. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registru;
6. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
7. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
8. ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, apžiūri kiekvieną kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas);
9. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka saugomų objektų būklės vertinimą, stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą savivaldybės teritorijos mastu ir informaciją teikia Skyriaus vedėjui;
10. skelbia nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos duomenis savivaldybės internetiniame puslapyje;
11. organizuoja Savivaldybei priklausančių, taip pat Savivaldybės teritorijoje esančių, bet konkrečių savininkų neturinčių, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimą, konservavimą, restauravimą ir apsaugos priemonių įrengimą; dalyvaują viešųjų pirkimų procedūrose organizuojant kultūros paveldo objektų remontą, restauraciją, tyrimą ir kitus darbus;
12 tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos kultūros Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
13. informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
14. teikia valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus reikalavimus;
15. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
16. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
17. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie užfiksuotus šio įstatymo pažeidimus;
18. teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
19. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės aprašymo kompetencijai priskirtais klausimais;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių vykdymo, rengia ataskaitas apie veiklos planų įvykdymą;
21. atstovauja skyriaus pareigybės aprašyme priskirtoms funkcijoms vykdyti strateginio plano rengimą, koregavimą ir vykdymą, bei dalyvauja projektų, finansuojamų ne iš Savivaldybės biudžeto lėšų rengime ir vykdyme, teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų vykdymą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
22. vykdo Religinių bendruomenių programos administravimą;
23. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją priduoda tolesniam saugojimui į savivaldybės archyvą;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

2019-10-22T13:21:21+00:00