/Gintautas Šakalis

Gintautas Šakalis

Savivaldybės kontrolierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 003; Mob. 8 687 34 842

El. paštas gintautas.sakalis@varena.lt

Kabineto Nr. 14, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą.
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus kontrolę ir vidaus auditą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;
4. būti susipažinęs su Valstybinio audito reikalavimais, išmanyti audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. gebėti strategiškai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą;
6. gebėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
7. gebėti atstovauti Tarnybai savivaldybės ir kitose institucijose, ginti jos teisėtus interesus;
8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu;
9. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;
2. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas;
4. atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
5. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
6. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
7. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
8. teikia savivaldybės merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
9. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
10. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
11. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
12. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
13. savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą;
14. savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją.
15. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
16. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
17. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
18. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;
19. rengia Tarnybos išlaidų sąmatos projektą ir atsako už lėšų naudojimą pagal patvirtintą sąmatą;
20. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
21. turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
22. Tarnybos valstybės tarnautojams paveda vykdyti užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
23. atstovauja Tarnybai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

2019-01-02T09:38:28+00:00