/Gintautas Šakalis

Gintautas Šakalis

Savivaldybės kontrolierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 003

El. paštas gintautas.sakalis@varena.lt

Kabineto Nr. 14, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovauja įstaigai.
2. Valdo įstaigos išteklius.
3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Tvirtina įstaigos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas įstaigos personalo valdymo funkcijas.
6. Sudaro įstaigos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pritarimą, jį patvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas.
7. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei.
8. Priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas.
9. Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.
10. Atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.
11. Pats atlieka ir (arba) skiria valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
12. Kiekvienais metais iki liepos 15 dienos reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.
13. Sudaro sąlygas valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti atliekant auditą ir teikia valstybės kontrolei duomenis apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.
14. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2020-07-01T11:12:08+00:00