/Sigitas Blėda

Sigitas Blėda

Kompiuterių tinklų specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 984

El. paštas sigitas.bleda@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus, atsako už kompiuterinės įrangos įsigijimą Savivaldybės administracijoje, suderinęs su administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju, pagal poreikius perskirsto Savivaldybės administracijos kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą;
5. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
6. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
7. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
8. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus, atlieka jų profilaktiką;
9. administruoja teisės aktų publikavimo sistemą „Infolex“;
10. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
11. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu, organizuoja jos tobulinimą, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės posėdžių salių techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;
12. valdo ir prižiūri vaizdo stebėjimo sistemą, tvarko jos duomenis;
13. daro Savivaldybės administracijos tarnybinėse stotyse laikomos informacijos kopijas, prižiūri rezervinio kopijavimo sistemas, atkuria rezervinėse kopijose laikomą informaciją tyčinio ar netyčinio duomenų sugadinimo ar sunaikinimo atveju;
14. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus darbo su informacinėmis sistemomis ir technologijomis klausimais;
15. rengia mažos vertės viešųjų pirkimų paraiškas ir pažymas, atlieka viešuosius pirkimus, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju;
16. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2019-09-02T09:17:13+00:00