/Silvija Kalanavičiūtė-Čirienė

Silvija Kalanavičiūtė-Čirienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas silvija.kalanaviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir statybą leidžiančių dokumentų nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. tikrina prašymus išduoti leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti kapitalinį ar paprastąjį remontą, pastato paskirties keitimą, panaikinti statybą leidžiantį dokumentą ir kitus prašymus, gautus tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“, ar jie visiškai užpildyti pagal nustatytus reikalavimus, ar prie jų pridėti visi reikiami dokumentai
2. tikrina, ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais;
3. tikrina, ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ar sumokėtas privaloma Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava už statybą leidžiančio dokumento išdavimą;
4. tikrina, ar statinių projektinė dokumentacija suformuota pagal teisės aktų reikalavimus;
5. tikrina, ar prašyme nurodytas statytojas (užsakovas) turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus;
6. tikrina, ar gauta Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodyta informacija;
7. tikrina, ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai ir ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą;
8. tikrina projekto sprendinių, susijusių su norminiais atstumais tarp statinių, tarp statinių ir sklypų ribų, atitiktis teisės aktų reikalavimams;
9. tikrina statinių projektus, ar nėra juridinių faktų, kurie ribotų statybos galimybes ir pažeistų trečiųjų asmenų interesus;
10. tikrina, ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą;
11. tikrina, ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą leidimą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinti jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nėra nurodyta prašyme;
12. užregistruoja prašymą IS „Infostatyba“ ir informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją, kad jis šioje sistemoje turi paskelbti subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams;
13. informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad prie prašymo pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai;
14. informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie pateiktų projektų užregistravimą arba pateiktų projektų nepriėmimą dėl konkrečių priežasčių;
15. informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie statybos leidimų išdavimo terminų laikymąsi, apie gautus kitų projektus tikrinančių subjektų pritarimus (nepritarimus), kitą informaciją;
16. informuoja statytoją, ar jo įgaliotą asmenį apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) raštu arba el. paštu;
17. tikrina prašymus informuoti visuomenę apie numatomų visuomenei svarbių statinių projektavimą, tikrina, ar pridėti visi reikiami dokumentai, užregistruoja prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje;
18. tikrina ir užregistruoja prašymus pritarti numatomam statinių projektavimui;
19. tvarko statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas;
20. pavaduoja Teritorijų planavimo komisijos sekretorių atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
22. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
23. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
24. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
25. saugo pateiktą projektinę dokumentaciją ir išduotus leidimus;
26. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektavimo, statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją;
27. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
28. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2020-12-10T17:57:46+00:00