/Stasė Norkūnienė

Stasė Norkūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas stase.norkuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
2. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, atliktų darbų aktai, laikino nedarbingumo pažymėjimai ir kt.);
3. apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
4. sudaro gyventojų pajamų mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir statistines ataskaitas Statistikos departamentui;
5. sudaro suvestines Savivaldybės administracijos mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ataskaitas Statistikos departamentui;
6. apskaičiuoja darbo užmokesčiui reikalingų lėšų poreikį ir kontroliuoja biudžeto programų sąmatų darbo užmokesčio lėšų panaudojimą;
7. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
8. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms, darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

2018-08-20T14:08:58+00:00