/Svetlana Griškevičienė

Svetlana Griškevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 983

El. paštas svetlana.griskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 20-1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4. išmanyti teisės aktų projektų bei sutarčių rengimo metodiką ir pagrindinius principus, mokėti rengti norminius teisės aktus;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti anglų, lenkų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą;

2. kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;

3. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo gerinimo;

4. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

5. koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą;

6. koordinuoja Savivaldybės projektų ir programų rengimą, vykdo jų stebėseną;

7. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo sistemos tobulinimo;

8. koordinuoja biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo;

9. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Savivaldybės struktūrinių padalinių tarnautojams bei Savivaldybės įstaigoms strateginio planavimo ir projektų rengimo klausimais;

10. renka, analizuoja informaciją bei teikia išvadas dėl Savivaldybės projektų bendrafinansavimo;

11. rengia ir teikia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai, potvarkių projektus Savivaldybės merui, įsakymų projektus Administracijos direktoriui;

12. teikia informaciją Administracijai ir Savivaldybės politikams apie finansinės paramos galimybes;

13. nagrinėja įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia siūlymus rengėjams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius padalinius sutarčių, susijusių su projektų įgyvendinimu, rengimo klausimais;

15. koordinuoja bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas bei bendrus projektus su kitomis savivaldybėmis;

16. organizuoja mokymus, seminarus Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų pritraukimo, investicijų projektų rengimo ir strateginio planavimo klausimais;

17. koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio parteriais inicijuojant investicijų projektus;

18. vykdo išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo, investicinių projektų ir programų rengimo bei įgyvendinimo, projektų atitikimo Varėnos rajono savivaldybės numatytiems strateginiams tikslams įgyvendinti;

19. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

20. paskyrus dalyvauja Savivaldybės komisijų veikloje, viešųjų įstaigų dalininkų susirinkimuose;

21. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

22. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo, projektų rengimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

23. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės interesus įvairiuose kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ar komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

24. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus, atlieka jų tarnybinės veiklos vertinimą;

25. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-04-23T13:18:37+00:00