/Svetlana Griškevičienė

Svetlana Griškevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 983

El. paštas svetlana.griskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 20-1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė, vadyba arba ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalbos – rusų, anglų ir lenkų;
2.2. kalbų mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
7. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Koordinuoja savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę.
9. Koordinuoja biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo.
10. Koordinuoja savivaldybės projektų ir programų rengimą, vykdo jų stebėseną.
11. Koordinuoja bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas bei bendrus projektus su kitomis savivaldybėmis.
12. Koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio parteriais inicijuojant tarptautinius projektus.
13. Teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą savivaldybės struktūrinių padalinių tarnautojams bei savivaldybės įstaigoms strateginio planavimo ir projektų rengimo klausimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-07-09T11:27:28+00:00