/Tatjana Švedienė

Tatjana Švedienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas tatjana.svediene@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika arba viešasis administravimas;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Koordinuoja savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, rengia savivaldybės strateginių veiklos ir savivaldybės administracijos metinių veiklos planų projektus.
11. Rengia informaciją dėl finansavimo skyrimo iš valstybės biudžeto investicijų projektams įgyvendinti.
12 Vykdo projektų stebėseną ir kontrolę, vizuoja su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus.
13. Pavaduoja skyriaus vedėją jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-11-30T12:20:46+00:00