/Tatjana Švedienė

Tatjana Švedienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas tatjana.svediene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Plėtros ir investicijų skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas, pasiūlymus pakeisti šį planą;
2. rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, kasmet analizuoja ir apibendrina Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl šio plano keitimo;
3. koordinuoja atskirų Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose, analizuoja rengiamas programas ir teikia išvadas jų rengėjams;
4. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą, rengia šio plano projektą;
5. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo bei rengia Skyriaus veiklos planą;
6. teikia pasiūlymus dėl Alytaus regiono plėtros plano rengimo ir jo pakeitimo, rengia ir teikia informaciją apie šio plano įgyvendinimą;
7. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims strateginių planų, programų, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
8. analizuoja ir sistemina informaciją apie ekonominių, socialinių bei techninių aplinkos bei vidaus veiksnių, turinčių įtaką Varėnos rajono plėtrai, kitimą, teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
9. organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos ir Strateginio planavimo darbo grupės veiklą;
10. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
11. informuoja visuomenę apie strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą, rengia informaciją Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
12. rengia pasiūlymus įtraukti investicijų projektus į planuojamų metų Valstybės investicijų programą;
13. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Varėnos rajono socialinę-ekonominę raidą, investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes;
14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
15. vykdo projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Bendrijų iniciatyvų, Valstybės bei kitų finansinės paramos programų lėšomis, stebėseną ir kontrolę, vizuoja su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus;
16. paskyrus dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. pavaduoja Skyriaus vedėją jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

2018-04-17T12:17:41+00:00