/Valdas Tamulevičius

Valdas Tamulevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996; Mob. 8 619 12186

El. paštas valdas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programas, organizuoja konkursus darbdaviams parinkti, parengia dvišales laikino pobūdžio darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis bei kontroliuoja užimtumo didinimo programoms skirtų lėšų panaudojimą. Dalyvauja užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijos darbe;
2. koordinuoja Varėnos rajono viešųjų erdvių ir kapinių tvarkymą, planuoja jų išplėtimą bei naujų įrengimą;
3. organizuoja atliekų tvarkymo sistemos diegimą Varėnos rajone, rengia atliekų tvarkymo planus ir programas, taisykles, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus bei lengvatų tvarkas, pagal kompetenciją prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
4. organizuoja komunalinių atliekų, antrinių žaliavų aikštelių įrengimą ir atliekų konteinerių pastatymą;
5. kuruoja komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, stambiųjų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą;
6. kaupia ir apibendrina informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą;
7. atstovauja Varėnos rajono savivaldybei ir rengia reikiamus dokumentus, įgyvendinant Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo sutartinius įsipareigojimus su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru;
8. rengia ir derina pirkimo dokumentus, susijusius su viešųjų erdvių ir atliekų tvarkymu, pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
10. planuoja lėšas valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymui, rūpinasi jų panaudojimu, teikia ataskaitas.
11. pildo skyriui priklausančių automobilių kelionės lapus, darbo apskaitos žiniaraščius;
12. užtikrina, kad pagal reikalavimus būtų įformintos Skyriaus saugomų dokumentų bylos ir nustatyta tvarka perduotos archyvui;
13. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, tvarko Skyriaus dokumentus ir jų apskaitą;
14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus pagal kompetenciją;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:16:25+00:00