/Valdas Tamulevičius

Valdas Tamulevičius

vyr. specialistas (civilinei saugai)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996; Mob. 8 619 12186

El. paštas valdas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2022-07-07T13:34:10+00:00