/Vesta Čaplikaitė

Vesta Čaplikaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas vesta.caplikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 6

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. priima prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo;
2. kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje;
3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:
4. rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
5. rengia dokumentus ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo bei mokėjimo šeimai; budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašo sudarymo;
6. tarpininkauja ieškant galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;
7. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekiant pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;
8. pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę;
9. formuoja ir Buhalterinės apskaitos skyriui teikia dokumentus pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms išmokėti.
10. formuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, siunčiamus dokumentus;
12. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms;
13. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais;
15. tarpininkauja organizuojant socialinių paslaugų ir kitos pagalbos teikimą šeimai;
16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais;
17. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.


2020-02-03T15:00:22+00:00