/Vida Šedžiuvienė

Vida Šedžiuvienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas vida.sedziuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad duomenys finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų ūkines operacijas ar ūkinius įvykius pateisinančius apskaitos dokumentus;
2. tvarko duomenis, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir kontroliuoja jo sumokėjimą, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio delspinigius ir kontroliuoja jų sumokėjimą;
3. rengia ir teikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui dokumentus, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui išieškoti;
4. registruoja buhalterinėje apskaitoje vietinių rinkliavų apskaitos operacijas;
5. veda valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinių rinkliavų sąskaitos banke apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
6. veda Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir sveikatos programos lėšų apskaitą, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas ir jas teikia už programų vykdymą atsakingiems valstybės tarnautojams;
7. tikrina Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir Sveikatos programos lėšų, pervestų kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima lėšų panaudojimo ataskaitas iš programų vykdytojų;
8. veda Savivaldybei nuosavybės teise, patikėjimo ir panaudos pagrindais valdomų žemės sklypų apskaitą, tvarko kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir biologinio turto apskaitą;
9. teikia apskaitos duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);
10. veda Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, rengia Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos žemesnio lygio biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinius, veda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
11. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
12. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
13. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifų;
15. rengia Varėnos rajono savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitą;
16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
17. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
18. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

2020-11-04T09:39:49+00:00