/Vijoleta Lužytė

Vijoleta Lužytė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas vijoleta.luzyte@varena.lt

Kabineto Nr. J. Basanavičiaus g. 40, 25 kab.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vyriausiojo specialisto pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir kontrolę, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, darbo dokumentus, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlikdamas vidaus auditus, tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;

1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;

1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;

1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;

1.6. strateginių arba kitų veiklos planų vykdymą, programų vykdymą;

1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą;

1.8. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą;

2. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

3. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;

4. rengia vidaus audito programas ir teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui;

5. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus ir bei išvadoms pagrįsti tinkamus dokumentus;

6. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

7. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, atlieka kitus būtinus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;

8. rengia audito ataskaitų projektus, ataskaitas;

9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamųjų subjektų vadovais;

10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis Skyriaus vedėją bei audituojamųjų subjektų vadovus;

11. užtikrina vidaus audito metu paimtų dokumentų bei kopijų saugumą ir informacijos konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis vidaus audito tikslais;

13. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;

14. tvarko vidaus audito ir kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;

15. pildo Skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus, susijusius su vidaus auditu;

17. pavaduoja Skyriaus vedėją jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti savo pareigų.


2020-02-13T14:03:15+00:00