/Vilma Naujūnienė

Vilma Naujūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas vilma.naujuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 7

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę;
2. tikrina ir suveda į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę paraiškas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti;
3. pagal pateiktą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją patikrina ir nustato išmokų už vaikus permokas, rengia dokumentus permokų išieškojimui vykdyti;
4. tvarko Skyriaus kompiuterinėje duomenų bazėje duomenis apie išmokų gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, formuoja gavėjų bylas;
5. patikrina ir suveda į duomenų bazę informaciją, gautą iš paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų apie paramos gavėjams suteiktą paramą;
6. suformuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
7. priima asmenų prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems;
8. įvertina ir nustato būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį, rengia protokolus, siunčia atsakymus pareiškėjams;
9. teikia paraiškas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo;
10. rengia ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems ir jas teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
11. organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursus, projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbą, rengia įsakymų projektus dėl lėšų paskirstymo, kontroliuoja projektų vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą.
12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, kitus siunčiamus dokumentus;
13. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje organizavimo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms;
14. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
15. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais;
16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais;
17. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
18. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.


2019-07-01T12:06:38+00:00