/Vytautas Baublys

Vytautas Baublys

Sistemų administratorius

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 984

El. paštas vytautas.baublys@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. redaguoja Savivaldybės vidinį kontaktų sąrašą, skelbia jį vidiniame įstaigos kompiuteriniame tinkle;
5. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus;
6. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
7. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
8. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
9. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus;
10. administruoja Savivaldybės interneto svetainę, rūpinasi informacijos pildymu Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje;
11. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
12. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;
13. administruoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, konsultuoja Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus DVS „Kontora“ klausimais;
14. valdo ir prižiūri Įėjimo kontrolės sistemą, tvarko jos duomenis;
15. kuria ir maketuoja grafines Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo padėkas, sveikinimus ir kitus smulkius grafinius leidinius, esant poreikiui spausdina seniūnaičių, Savivaldybės tarybos narių visuomeninių padėjėjų, mero visuomeninių konsultantų pažymėjimus, Savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių vizitines korteles;
16. organizuoja elektroninio parašo įrangos diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje;
17. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus informacinių sistemų naudojimo klausimais;
18. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
19. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
20. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2019-09-02T09:17:37+00:00