/Vytautas Čiurlevičius

Vytautas Čiurlevičius

vyr. specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 803

El. paštas vytautas.ciurlevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 51

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu ir informaciniu programiniu kompleksu „Sąmata“;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės būsto būklės gerinimo darbų planus, sudaro statybos darbų sąmatinius skaičiavimus su programa „Sąmata“, rengia darbų kiekių žiniaraščius, organizuoja darbų atlikimą, priima atliktus darbus ir pasirašo atliktų darbų aktus;
2. organizuoja gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų priežiūrą, remonto darbų atlikimą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus;
3. organizuoja gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo objektų aprūpinimą elektros energija bei vykdo/atlieka elektros energijos suvartojimo apskaitą;
4. rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) remonto darbų kiekių žiniaraščius, organizuoja remonto darbus, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir pasirašo atliktų darbų aktus.
5. rengia statinių projektavimo užduotis, organizuoja projektinių dokumentų rengimą, tikrina parengtus statinio projektus, rengia prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti;
6. derina statinių projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, vertindamas planuojamų vykdyti darbų įtaką kelio elementams ir želdiniams;
7. derina topografinius planus Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt);
8. organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūrą ir kontrolę;
9. teikia informaciją daugiabučių namų savininkams daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros bei atnaujinimo klausimais;
10. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, konsultuoja daugiabučių namų savininkus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais;
11. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų rėmimą;
12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus;
13. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
14. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
15. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
16. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2021-01-04T11:27:11+00:00