/Vytautė Karpienė

Vytautė Karpienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas vytaute.karpiene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika, finansai arba politikos mokslai;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
9. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
10. Organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti.
11. Rengia savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir teikia svarstyti savivaldybės tarybai.
12. Nagrinėja prašymus dėl biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo, atleidimo nuo mokesčių bei mokesčių lengvatų ir teikia svarstyti savivaldybės tarybai.
13. Kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei skelbia šią informaciją savivaldybės interneto svetainėje.
14. Vykdo savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo funkciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
15. Pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


2020-07-09T11:33:57+00:00