/Vytautė Karpienė

Vytautė Karpienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas vytaute.karpiene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;
3. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinį ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo;
5. nagrinėja prašymus dėl lėšų skyrimo ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;
6. kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei teikia šią informaciją Savivaldybės tarybai ir talpina ją Savivaldybės interneto svetainėje;
7. vykdo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo funkciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
8. pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;
9. kas mėnesį teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui informaciją apie biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą;
10. organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti;
11. rengia dokumentus konkursams dėl paskolų iš banko ėmimo;
12. atlieka Savivaldybės paskolų analizę;
13. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir/ar raštų projektus finansų valdymo klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams;
15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
17. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
18. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui;
21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2018-06-07T14:29:49+00:00