/Živilė Puidokaitienė

Živilė Puidokaitienė

Viešųjų ryšių specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 021

El. paštas zivile.puidokaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 45

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo principus, taisykles ir standartus, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
4. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. gebėti tinkamai pateikti informaciją visuomenei ir žiniasklaidai;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. įgyvendina teisės aktus, valstybės ir Savivaldybės institucijų sprendimus visuomenės informavimo srityje;
2. rengia ir teikia vietos ir respublikos žiniasklaidai informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus klausimus, renginius, kitas aktualijas;
3. tvarko, atnaujina ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje;
4. vykdydamas savo funkcijas, dalyvauja įvairiuose Savivaldybės institucijų renginiuose ir šių institucijų vadovų susitikimuose su gyventojais;
5. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Savivaldybės institucijų veiklą, teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės institucijų vadovams atitinkamus pasiūlymus, atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie Savivaldybės veiklą analizę;
6. organizuoja ir koordinuoja spaudos konferencijas, pristatymus, akcijas, kitus renginius;
7. rengia Savivaldybės leidinių ar užsakomų straipsnių projektus, derina juos su leidyklomis, atsakingais žiniasklaidos atstovais;
8. stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais, surenka Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių turimą informaciją bei operatyviai ją teikia visuomenei ir žiniasklaidai;
9. renka šalies leidiniuose ir interneto svetainėse publikuojamą informaciją apie Varėnos rajoną bei Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, klasifikuoja šią informaciją pagal įvairius požymius ir prireikus teikia ją Savivaldybės institucijų vadovams ir darbuotojams;
10. redaguoja spaudai teikiamus skelbimus bei kitokio pobūdžio informaciją;
11. rengia sveikinimų kalbas, padėkas, progines kalbas ir tekstus;
12. rengia dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais;
13. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir Savivaldybės archyvui perduoda suformuotas dokumentų bylas;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui;
15. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie Savivaldybės vadovų veiklą ir ją pateikia Skyriaus vedėjui;
16. rengia Savivaldybės mero metų veiklos ataskaitą;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2020-11-04T09:47:11+00:00