/Atvejo vadyba socialiniame darbe Varėnos rajone
2021 m. spalio 20 d.

Atvejo vadyba socialiniame darbe Varėnos rajone

Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą ar vaiko besilaukiančiai moteriai organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir sudaryti sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinant vaiko saugumą, jo interesus.

 

Kas yra atvejo vadybininkas ir kuo svarbus jo darbas?

 

Atvejo vadybininko pareigybė – viena iš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos naujovių, siekiant stiprinti pagalbą šeimoms ir vaikams bei labiau orientuotis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslaugas.

Atvejo vadybininkai yra specialistai, kurie sutelkia pačią šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba. Atvejo vadybininkas yra socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

Atvejo vadybininkas paskiriamas paaiškėjus, kad pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą yra pagrįstas, ir nustačius būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba nustačius vaiko apsaugos poreikį. Atvejo vadybos procesas gali būti inicijuotas ir vaiko tėvų ar pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, vadovaujantis atvejo vadybos tvarkos aprašu.

Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

Atvejo vadybos tikslas Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

  • pagalbos vaikui ir (ar) šeimai, laikinąją priežiūrą teikiantiems asmenims poreikių vertinimas;
  • pagalbos organizavimas;
  • pagalbos plano sudarymas;
  • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • šeimos stebėsena.

Atvejo vadybos koordinavimo tvarką savivaldybėse nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2/asr

 

Varėnos socialinių paslaugų centro

Atvejo vadybininkų paslaugų teikimo teritorijos Varėnos rajono savivaldybėje

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kontaktai Aptarnaujamos seniūnijos
1. Inga Valadkienė tel. 864029304

el.p. inga.valadkiene@varenosspc.lt

Merkinės sen, Valkininkų sen., Varėnos sen.

 

2. Vida Gaurienė tel. 861435049

el. p. vida.gauriene@varenosspc.lt

Matuizų sen., Vydenių sen., Kaniavos sen., Varėnos sen.
3. Inga Eidukevičienė tel. 864032197

el. p. inga.eidukeviciene@varenosspc.lt

Marcinkonių sen., Varėnos sen.

 

 

Informaciją parengė

Atvejo vadybininkės: Inga Valadkienė, Inga Eidukevičienė, Vida Gaurienė.

2021-10-20T16:02:35+00:00