/Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui (UTA) savivaldybėje ir mokyklose
2022 m. rugsėjo 21 d.

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui (UTA) savivaldybėje ir mokyklose

Varėnos rajono savivaldybės švietimo bendruomenė dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) įgyvendinamame Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė ir išleido leidinį „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“, kuriame išdėstyti pasirengimo diegti atnaujintas programas kriterijų paskirtis, ugdymo turinio pokyčio valdymas, ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) koordinavimo komandos veikimo įsivertinimo kriterijai, savivaldybės švietimo padalinio pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias programas mokyklose, švietimo pagalbos įstaigos veiklos įsivertinimo kriterijai pasirengiant diegti atnaujintas ugdymo programas, mokyklos atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai.

Leidinyje akcentuojama, kad savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos misija: „atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę ir priimti strateginius susitarimus, reikalingus pasirengti darbui su atnaujintomis Bendrosiomis programomis (toliau – BP); parengti savivaldybės veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintoms BP diegti; telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, sutelkiant dėmesį į mokinio kompetencijų ugdymą mokomuoju dalyku; kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą ugdymo turinį „atvesti iki mokinio“; telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus kolegialiai / profesiniuose tinkluose tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikės dirbant pagal atnaujintas BP; sistemingai teikti informaciją apie pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP procesus visiems suinteresuotiesiems savivaldybės / šalies lygmeniu“.

                      Kas vyksta nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu:

  • Parengti ir svarstyti viešose konsultacijose Vaiko raidos aprašo, šešių (komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos) kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašai.
  • Parengti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektai.
  • Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje „Mokykla 2030“.
  • Savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio koordinavimo 17 asmenų komanda, patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. DV-120 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo komandos Varėnos savivaldybės sudarymo“.
  • Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai dalyvavo atnaujintų bendrųjų programų ir kompetencijų pristatymo viešose konsultacijose, kituose renginiuose, skirtuose, pasirengimui diegti atnaujintą ugdymo turinį.
  • Varėnos rajono savivaldybės pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. DV-962.

Kas vyks ateityje:

  • Ruošiamasi ugdymo turinio atnaujinimui.
  • Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose buriamos ir tvirtinamos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos.

Švietimo skyriaus informacija.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2022-09-21T13:39:11+00:00