/Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimas
Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimas 2024-04-12T15:18:19+00:00
Paslaugos aprašymas

 

Varėnos rajono savivaldybė materialiai remia nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, kurios teikia socialines paslaugas, veiklas.   Skatina nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų procese, plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje. Lėšos projektams finansuoti skiriamos iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.
Paslaugos suteikimo trukmė Projektų vykdymo trukmė – metai.
Paslaugos gavėjas Nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
Aprašymas interesantui Pateikiama:

– užpildyta paraiška;

– teikiančios organizacijos pažymėjimo kopija;

– veiklos nuostatų kopija arba veiklos nuostatų punkto, kuriame nurodyta veiklos sritis – socialinių paslaugų (socialinės paramos) teikimas;

– religinės bendruomenės ir bendrijos, neturinčios savo statuto ar įstatų, turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad ši religinė bendruomenė pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę teikti atitinkamas paslaugas;

arba

– religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali teikti atitinkamas paslaugas.

Projektai turi būti orientuoti į :
1) socialinių paslaugų, kurios išvardintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge, teikimą;
2) neįgaliųjų reabilitaciją;
3) neįgaliųjų ugdymą;
4) socialinį darbą su socialiai pažeidžiamomis šeimomis, auginančiomis vaikus;
5) savitarpio pagalbą ir palaikymą krizinėse situacijose;
6) socialinės atskirties mažinimą
7) kitą su socialinėmis paslaugomis susietą veiklą.
Projektus vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų vertinimo komisija. Projektai vertinami ir atrenkami finansuoti per vieną mėnesį nuo Savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Vesta Čaplikaitė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt; tel. (8 310) 31 802.
Prašymo forma (-os) Paraiškos forma
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. DV-965 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.
2. Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 1991-11-28, Nr. I-2044.