/Parama apmokant kreditą ir palūkanas
Parama apmokant kreditą ir palūkanas 2024-01-12T15:23:19+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

Teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir su kitais daugiabučio namo butų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu.

Kreditas ir palūkanos apmokamos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį juos pervedant bendrojo naudojimo objektų valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo buto savininkas kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją.

Paslaugos suteikimo
trukmė
Sprendimas  priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, reikalingi paramai gauti:
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;

– prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo;
– pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
– priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė, tel. (8 310)  31 986; el. p. ausra.blediene@varena.lt
Jurgita Labukienė, tel. (8 310)  20 506; el. p. jurgita.labukiene@varena.lt
Vida Blėdienė, tel. (8 310)  20 506; el. p. vida.blediene@varena.lt
Irena Jankeliūnienė, tel. (8 310) 31 988; el. p. irena.jankeliuniene@varena.lt
Daiva Valaikaitė ,tel. (8 310)  31 988; el. p. daiva.valaikaite@varena.lt
Giedrė Stokienė, tel. (8 310) 31 987; el. p.  giedre.stokiene@varena.lt
Agnė Ivanauskienė, tel. (8 310)  31 987; el. p. agne.ivanauskiene@varena.lt
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675.
2. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. 
Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 2021 m. birželio 30 d. Nr. T-IX-688