/Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo teikimo
Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo teikimo 2022-12-19T16:33:29+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl psichinės ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo gali būti teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, jam nustatyta globa ir paskirtas globėjas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 str. 4 d. nustatyta, kad prašymą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras.
Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Varėnos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti. Asmeniui suteikiama išsami informacija apie reikalingus pateikti dokumentus, asmuo supažindinamas su atsakomybe pateikus klaidinančius duomenis, nuslėptą informaciją. Interesantas turi turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos suteikimo
trukmė
Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo paskutinio reikiamo dokumento pateikimo dienos
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Paslaugos gavėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
1) laisvos formos prašymą;
2) pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4) asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą, specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas;
5) socialinio darbuotojo išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;
6) medicininė pažyma apie asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, sveikatos būklę;
7) dokumentus įrodančius giminystės ryšį ar santykį su būsimu globotiniu;
8) būsimo globėjo pažymą apie jo gaunamas pajamas;
9) būsimo globėjo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F046/a);
10) būsimo globėjo rašytinį sutikimą būti paskirtam globėju;
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Audronė Karlonienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. audrone.karloniene@varena.lt; tel. (8 310) 31 802
Prašymo forma (-os) Prašymas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (I ir XVII skyriai), 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002-02-28 Nr. IX-743;
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.