/Piliečių chartija
Piliečių chartija 2021-09-29T14:25:31+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo standartų rinkinys


PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-IX-51 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PILIEČIŲ (PASLAUGŲ) CHARTIJA

Mes, Varėnos krašto gyventojai: Varėnos rajono savivaldybės taryba ir administracija, Varėnos rajono organizacijos, bendruomenės, verslininkai, ūkininkai ir kiti aktyvūs, pilietiški asmenys, siekiame savo krašte geresnės gyvenimo kokybės.

Principai ir vertybės, kuriais vadovaujamės mūsų bendroje veikloje:
Pilietiškumas – prisiimame teises ir pareigas rūpintis Varėnos rajono ateitimi, naudotis bendros veiklos Lietuvoje, Varėnos rajono bendruomenėje ar organizacijoje teikiamomis galimybėmis, būti aktyviems ir etiškiems.
Bendrakūra – siekiame, kad bendra veikla būtų skaidri, išmintinga ir inovatyvi gerinant kiekvieno Varėnos rajono gyventojo gyvenimo kokybę, racionaliai panaudojant išteklius ir užtikrinant darnų vystymąsi.
Lyderystė – įtraukiame skirtingų interesų Varėnos rajono gyventojus, bendruomenes, verslo, nevyriausybines ir kitas organizacijas, priimdami ir įgyvendindami sprendimus, kurdami produktus ir teikdami paslaugas.

I SKYRIUS
BENDRIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Puoselėjame bendruomenės ir asmens gerovę, užtikriname pagarbą žmogui.
 2. Gerbiame asmens privatumą ir užtikriname asmens duomenų apsaugą.
 3. Atsakingai sprendžiame socialines ir kitas problemas Varėnos rajone.
 4. Puoselėjame visų asmenų lygias galimybes ir nediskriminuojame jų dėl rasės, tautybės, religijos, socialinės grupės, amžiaus, lyties, išsilavinimo, išvaizdos ar kt.
 5. Saugome bendrą Varėnos rajono turtą, puoselėjame tvarkingą aplinką ir gamtą.
 6. Aktyviai siekiame glaudžiau bendradarbiauti su skirtingų interesų Varėnos rajono gyventojais, bendruomenėmis ir organizacijomis.
 7. Užtikriname, kad informacija apie Varėnos rajone teikiamas paslaugas, svarbias veiklas ir iniciatyvas pasiektų visus jo gyventojus ir svečius.
 8. Esame nepakantūs bet kokioms korupcijos apraiškoms ir remiame jos prevenciją.
 9. Aktyviai dalyvaujame kultūros, sporto, sveikatingumo renginiuose ir padedame juos organizuoti.
 10. Skatiname mokinius dalyvauti švietimo įstaigų savivaldoje ir patys esame aktyvūs jos nariai.
 11. Daug dėmesio ir laiko skiriame šeimai, tinkamam vaikų ugdymui.

II SKYRIUS
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Siekiame kurti ir teikti kokybiškas administracines bei viešąsias paslaugas švietimo, sporto, kultūros, socialinėje ir kitose srityse.

 1. Švietimo ir sporto srityje:

12.1. Parengiame ikimokyklinio amžiaus vaikus sėkmingai mokytis bendrojo ugdymo įstaigose.
12.2. Užtikriname ugdymo(-si), mokymo(-si) pažangos galimybes bendrojo ugdymo įstaigose.
12.3. Sudarome sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ir sporto veikloje pagal jų pageidaujamą sritį ar sporto šaką.
12.4. Patenkiname Varėnos rajono gyventojų grupių mokymosi visą gyvenimą poreikius, užtikriname tinkamą šių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, sudarome sąlygas veikti savo ir bendruomenės labui (Lietuvoje / Varėnos rajone).
12.5. Užtikriname sporto infrastruktūros, įrangos ir kitų sporto priemonių prieinamumą ir kokybę.

 1. Kultūros srityje:

13.1. Sudarome palankias galimybes puoselėti Varėnos krašto kultūros vertybes, plėtoti kultūrinį turizmą, susipažinti su kultūros paveldo objektais.
13.2. Stengiamės kultūros paslaugas padaryti patrauklias ir prieinamas gyventojams bei svečiams.
13.3. Siekiame aktyvaus įvairaus amžiaus lankytojų dalyvavimo kultūrinėje veikloje.
13.4. Sudarome tinkamas sąlygas gyventojams dalyvauti mėgėjų meno kolektyvuose ir kitai jų saviraiškai.

 1. Socialinėje srityje:

14.1. Esame dėmesingi ir jautrūs paslaugų gavėjų ir jų šeimos narių poreikiams.
14.2. Paslaugų gavėjams suteikiame reikiamą informaciją ir padedame priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimo kokybei.
14.3. Laiku ir tinkamai reaguojame į paslaugų gavėjų poreikius ir finansinių galimybių pokyčius.
14.4. Sudarome paslaugų gavėjams galimybes dalyvauti vertinant jų emocinius, psichologinius, socialinius ir fizinius poreikius.
14.5. Užtikriname, kad Varėnos rajono gyventojams būtų prieinamos tokios socialinės paslaugos: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apnakvindinimas, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa ir kt.
14.6. Siekiame sudaryti sąlygas neįgaliesiems gyventi jų poreikius atitinkančiose patalpose.
14.7. Siekiame, kad Varėnos rajono gyventojai pagal poreikius būtų aprūpinti socialiniu būstu.
14.8. Padedame šeimoms, turinčioms socialinių problemų, gauti reikiamą finansinę, psichologinę ir kitokią pagalbą.

III SKYRIUS
PAGRINDINIAI BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO BŪDAI

Eil. Nr.Bendravimo ir bendradarbiavimo būdaiSmulkesnė informacija
1.Paskambinti į Varėnos rajono savivaldybės administracijąTelefonas (8 310) 32 001
2.Parašyti laišką Varėnos rajono savivaldybės administracijaiParašyti laišką el. p. info@varena.lt arba užklausą www.varena.lt/uzklausos
3.Apsilankyti Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje bei Facebook puslapyjeAdresai:
www.varena.lt
www.facebook.com/varena.lt
4.Atvykti į Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamąjįAdresas: Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna.
Darbo laikas (dirbame be pietų pertraukos):
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 18.00 val.,
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda
5.Kreiptis į seniūnijąSeniūnijų kontaktai www.varena.lt/seniunijos
6.Naudotis mobiliosios bibliotekos paslaugomisMobiliosios bibliotekos paslaugų sąrašas, grafikas ir maršrutas http://biblioteka.varena.lt
7.Apie pastebėtą problemą Varėnos rajone pranešti Problemų žemėlapyjeProblemų žemėlapis https://problemos.varena.lt
8.Užsisakyti Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugą iš namųEl. paslaugų katalogas Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt
9.Rasti daugiau informacijos apie visas Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugasInformacija apie Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugas: Lietuvos paslaugų katalogas https://www.lietuva.gov.lt arba www.varena.lt/savivaldybe/paslaugos
10.Bendrauti aktualiais klausimais forume Forumas www.varena.lt/diskusijos
11.Užsiprenumeruoti naujienlaiškį Varėnos rajono savivaldybės naujienosNaujienlaiškis www.varena.lt.
Užsiprenumeruoti Varėnos rajono savivaldybės naujienas į savo elektroninį paštą
12.Lankyti renginius Varėnos rajoneInformacija apie renginius www.varena.lt/renginiai
13.Gauti informaciją apie Varėnos kraštąLankytinos vietos www.gamtosritmu.lt
14.Aktyviai dalyvauti Varėnos rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, projektų pristatymuose ir svarstymuose, seniūnaičių sueigose, rinkimuose, pilietinėse ir kitose Informacija www.varena.lt/naujienos