/Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas 2022-09-12T08:43:14+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-12
2. Administracinės paslaugos versija Trečia
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Santuoką registruoja civilinės metrikacijos įstaigos, o užsienio valstybėje gyvenančių  Lietuvos Respublikos piliečių santuoką turi teisę registruoti ir konsulinės įstaigos.

Norintys susituokti asmenys  asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys susituokti asmenys  asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir jų civilinės būklės aktu nėra Gyventojų registre taip pat būtina pateikti: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

 

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir jų civilinės būklės aktu nėra Gyventojų registre taip pat būtina pateikti: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

 

8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Santuokos registruojamo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais susituokti asmenimis. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos.

Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo  padavimo dienos.

Santuokos registravimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai prašymas įregistruoti santuoką su visais reikalingais dokumentais gaunamas civilinės metrikacijos įstaigoje.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

30 Eur – civilinės metrikacijos įstaigoje

70 Eur – ne civilinės metrikacijos įstaigoje

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Mokesčio kodas 52838

Gavėjo kodas 188659752

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rašytinis prašymas.

Prašymo forma

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 1.  Santuoka yra registruojama civilinės metrikacijos įstaigos salėje arba  norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.

2. Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.  (Savivaldybės interneto svetainėje).

3. Santuoka registruojama dalyvaujant     norintiems  susituokti asmenims ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys.

4.Jeigu asmuo dėl ligos, neraštingumo ar neįgalumo negali pasirašyti, už jį pasirašo kitas asmuo, dalyvaujant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojui.

5. Santuoką registruojama  sudarant santuokos sudarymo įrašą.

8. Pavardės sutuoktiniams suteikiamos vadovaujantis LR civilinio kodekso 3.31 straipsniu.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose: 3.60 ir  4.4. Reg. ind. 1.