/Prašymo tapti vaiko globėju (rūpintoju) priėmimas ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas
Prašymo tapti vaiko globėju (rūpintoju) priėmimas ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas 2022-01-19T14:43:57+00:00
Paslaugos aprašymas Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Paslaugos suteikimo
trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Laikinosios globos (rūpybos) nustatymui pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, kartu gyvenantys asmenys (nurodant jų vardą, pavardę, gimimo datą), globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis.
2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a).
4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas.
Prašymą nagrinėjantis asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM teritoriniam skyriui dėl asmens, norinčio tapti globėju (rūpintoju), pradinio įvertinimo. Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir per 20 kalendorinių dienų parengia jo/jų pradinį įvertinimą. Asmenys, gavę teigiamą pradinį įvertinimą, siunčiami į Globos centrų organizuojamus globėjų (rūpintojų) mokymus.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistės:
Audronė Karlonienė, tel. (8 310) 31 802, el. p. audrone.karloniene@varena.lt
Vesta Čaplikaitė, tel. (8310) 31 802, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt
Prašymo forma (-os)
  1. Prašymas
  2. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d. , Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-548 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 806 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.