/Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas
Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas 2020-09-17T09:28:23+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 08-19
2. Administracinės paslaugos versija pirma
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka foto fiksaciją, akte pažymi vertingas dalis bei elementus ir surašo aktą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 2004-09-28 Nr. I-733.
Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo taisyklių patvirtinimo“, 2009-10-30 Nr. ĮV-593.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 123-4393).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas (laisva forma);
2. nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3. objekto patalpų plano kopija;
4. įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo).
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1.Prašymas (laisva forma);
2.Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3.Objekto patalpų plano kopija;
4.Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo).
8. Administracinės paslaugos teikėjas Saulius Korocejus

Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Tel. (8 310) 32 014

El. p. saulius.korocejus@varena.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Laima Denutienė

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Tel (8 310) 31 972

El. p. laima.denutiene@varena.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai išskyrus atvejus, kai kultūros paveldo pavienis ar į kompleksą įeinantis objektas yra:

archeologinė vieta – 57 eurai;

memorialinė vieta – 49 eurai;

statinys – 58 eurai;

dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių – 52 eurai.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas pildomas laisva forma.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga galutinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60 ir 4.4.