////Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 2020-10-20T15:35:33+00:00
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas:
Leidimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį, tęsti sustabdytą statybą išdavimas.
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Prašymas statybą leidžiančiam dokumentui (SLD) gauti ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba”, užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose ir pridedant privalomus pateikti dokumentus. Teikiant prašymą savivaldybės administracijai tiesiogiai pateikiami dokumentai nurodyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje ir atitinkamo statinio projekto visos dalys įrašytos į elektroninę laikmeną laikantis nustatytų reikalavimų. Elektroninėje laikmenoje įrašytas projektas ir jo dalys turi būti pasirašytos statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų elektroniniais parašais. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašymas užregistruojamas ir per 3 darbo dienas įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas patikrina ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar nėra nustatyto savavališkos statybos fakto, ar įvykdyti kiti reikalavimai nustatyti statybos techniniais reglamentais. Jeigu įvykdyti visi reikalavimai ir nenustatyti savavališkos statybos požymiai prašymas IS „Infostatyba” pažymimas priimtu ir per 2 darbo dienas joje paskelbiami subjektai privalantys pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams. Prašymo nagrinėjimo metu nustačius savavališkos statybos dabų požymius, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros stabdomos ir apie prašymą pateikusį asmenį informuojama Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą nepriimamas, jeigu pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai,
ar statytojas negali įgyvendinti statytojo teisės pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus, ar nepateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą.
Statinio projektą tikrinantis asmuo per nustatytą tikrinimo terminą paskelbia savo pritarimą ar nepritarimą projektui. Jei per projekto patikrinimo terminą projektui motyvuotai nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir statytojas apie tai per 3 darbo dienas praėjus statinio projekto patikrinimo terminui informuojamas, nurodant neišdavimo priežastis. Pakartotinai pateikus prašymą patikrinti, pagal gautas pastabas pakeistą statinio projektą, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos per 10 darbo dienų terminą nuo prašymo pažymėjimo IS „Infostatyba“ priimtu. Laikoma, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas ir galiojantis, jeigu jo duomenys įregistruoti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Duomenys įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praėjus statinio projektui patikrinti skirtam terminui. Įregistravus šiuos duomenis, tik statytojo (užsakovo) ar jo įgalioto asmens prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduodamas įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas statybą leidžiantis dokumentas ar pateikiamas nuotoliniu būdu pasirašytas elektroniniu parašu. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas vieno asmens vardu. Pasikeitus statytojui (užsakovui), statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi pagal tą patį statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas galioja neterminuotai. Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“‘;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.01.03.2017 „Statinių klasifikavimas“;
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
Kiti teisės aktų reikalavimai.
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5, 7, 8 punktuose ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11-12 punktuose nurodyti dokumentai.
Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja, nurodydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Užregistravus prašymą, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas patikrina pateiktus dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Ne vėliau kaip iki nustatyto projekto tikrinimo termino pabaigos projektą tikrinantys asmenys turi būti paskelbti IS „Infostatyba“ atsakymus apie pritarimą ar nepritarimą (motyvuotą su nustatytais reikalavimų pažeidimais) statinio projektui. Kilus abejonių dėl pritarimo/nepritarimo statinio projektui pagrįstumo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros gali būti stabdomos 8 darbo dienų terminui, dėl galutinio tikrinančios projektą institucijos atsakymo pagrįstumo ar nepagrįstumo patvirtinimo.
Informacija apie nustatytą savavališkos statybos faktą.
6.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros skyriaus vyr. specialistė
Silvija Kalanavičiūtė-Čirienė
Tel. (8 310) 32 025, el. p. silvija.kalanaviciute@varena.lt;

7.Administracinės paslaugos vadovasJurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja,
tel. (8 310) 31 512, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Statybos projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą patikrinti subjektų paskelbimo IS „Infostatyba“:
1. 20 darbo dienų – naujai statomiems ir rekonstruojamiems ypatingiems statiniams;
2. 10 darbo dienų – kitais, negu nurodyti šios dalies 1 punkte, atvejais.
Statybą leidžiantys dokumentai išduodami per 3 darbo dienas, praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui.
Gavus nepritarimą (nepritarimų), statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir statytojas apie tai per 3 darbo dienas praėjus statinio projekto patikrinimo terminui per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ informuojamas nurodant neišdavimo priežastis ir pateikiant nepritarimo (nepritarimų) kopiją (kopijas).
Pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencija – statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas ir tikrinimo procedūros atliekamos per 10 darbo dienų.
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai ir už statybą leidžiančio dokumento išdavimą mokamas toks žyminis mokestis:
1. už statybą leidžiančio dokumento statyti naują
ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 165 Eurai;
2. už statybą leidžiančio dokumento statyti naują
neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 93 Eurai;
3. statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 165 Eurai;
4. statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą – 93 Eurai;
5. statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą – 52 Eurai;
6. leidimo statyti naują nesudėtingąjį statinį išdavimą – 52 Eurai;
7. leidimo rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą – 52 Eurai;
8. leidimo atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą – 52 Eurai;
9. leidimo atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą -52 Eurai;
10. leidimo nugriauti statinį išdavimą – 52 Eurai;
11. leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą – 52 Eurai.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas: 53038
Įmonės kodas: 188773873
Bankas: „Swedbank“ AB
Banko kodas: 7300
Sąskaitos Nr. LT 247300010112394300

Sumokėjus rinkliavą tiesiogiai per banką, banko išduotą
įmokos kvitą reikėtų nuskenuoti ir pateikti kartu su prie
prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD)
pridedamais dokumentais SLD išduodančiai institucijai.
Jei apmokėjimas atliktas naudojantis elektronine bankininkyste, pranešimą apie sėkmingą apmokėjimą
būtina išsaugoti ir pateikti pasirašytą elektroniniu parašu
kartu su prie prašymo pridedamais dokumentais. Sumokėti
Valstybės nustatyto dydžio rinkliavą ir pateikti su prašymu
yra privaloma. Nepateikus SLD išduodančiai institucijai mokesčio įmokos kvito SLD nėra išduodamas.
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys -
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroninė paslauga
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPrašymus, statinio projektus ir pridedamuosius privalomuosius dokumentus statybos leidimams gauti pateikiami per informacinę sistemą „Infostatyba“ adresu www.planuojustatyti.lt
Paslaugos vykdymas nuotoliniu būdu per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą.
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.