////Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus
Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus 2020-10-21T10:27:52+00:00
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai:
1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas ir kt.) projektavimas;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas;

Teikiama per IS „INFOSTATYBA“:
1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis, nurodoma esama ir būsima paskirtys); žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai, (kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama); statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.); statinio statybos rūšis; projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai; nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte aprašomi gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema); nuotekų tvarkymo pasiūlymai; atliekų tvarkymo pasiūlymai; orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai;
2. grafinė dalis:
2.1. žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita;
2.2. pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos;
2.3. pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos;
2.4. pastato (-ų) fasadai jo dalių.
3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas).
Viešas susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu;

Viešų susirinkimų vieta (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 63.1 p.).

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
Silvija Kalanavičiūtė-Čirienė vyr. specialistė,
tel. 8 310 32025
Orinta Lakickienė vedėja (vyriausioji architektė),
tel. 8 310 31515

Skelbimai apie numatomų statinių projektavimą patalpinami www.varena.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas;
3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.
Kiti teisės aktų reikalavimai.
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPrašymas informuoti visuomenę teikiamas per IS „INFOSTATYBA“:

1. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius ar jų dalis, dokumentai, pagrindžiantys, kad projektiniai pasiūlymai suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą (jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo). Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus. Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.
2. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas.
3. Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo prie statybos sklypo ribos įrengti stendą su prašyme išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 d. d. nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.
4. Jeigu visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais organizuojamas ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą skelbiama (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainėje, o statytojas registruotais laiškais informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus.
5. Ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo Savivaldybės puslapyje organizuojamas viešas susirinkimas, kuriame dalyvauja Statytojas, Projektuotojas, kai svarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai. Prieš paskelbiant informaciją, Statytojas/Projektuotojas derina asmeniškai viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą su Seniūnijų seniūnais, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialiste Silvija Kalanavičiųte-Čiriene. Viešas susirinkimas įforminamas protokolu.
6. Visuomenės informavimas apie numatoma statinių projektavimą turi būti vykdomas ir turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytus reikalavimus ir 13 priedo sudėtį.

Jeigu visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais organizuojamas ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje, o statytojas registruotais laiškais informuoja kaimyninių žemės sklypų valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus. Visi vieši susirinkimai organizuojami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
6.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros skyriaus vyr. specialistė
Silvija Kalanavičiūtė-Čirienė
Tel. (8 310) 30 025, el. p. silvija.kalanaviciute@varena.lt

7.Administracinės paslaugos vadovasVilius Margelis
Architektūros skyriaus vyr.specialistas (vyriausiasis architektas),
tel. (+370 694) 49537, el. p. vilius.margelis@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo dienos
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)-
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys -
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroninė paslauga
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPrašymai pateikiami per informacinę sistemą „Infostatyba“ adresu www.planuojustatyti.lt
Paslaugos vykdymas nuotoliniu būdu per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą.
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.