////Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas
Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas 2020-09-16T10:50:08+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-06
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas, iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyvo.

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Asmens prašymas pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu.

Archyvinių dokumentų kopija/nuorašas išsiunčiamas paštu arba įteikiamas gavėjui asmeniškai.

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ir kitus juridinius faktus iš likviduotų juridinių asmenų. Kadangi didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informacija apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims). Prašymas išduoti pažymą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į instituciją (Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas.6. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymas Nr. DV-152 ,,Dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1.      Prašymas;

2.      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (fiziniams asmenims) arba kitoks dokumentas, įrodantis teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims);

3.      Jeigu pareiškėją atstovauja kitas fizinis/ juridinis asmuo, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atstovavimą liudijantį dokumentą.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;3. darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopija.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Ona Zenkevičiūtė, Bendrojo skyriaus archyvarė, el. p. onute.zenkeviciute@varena.lt; tel. (8 310) 31 585.

 

9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja,  el. p. irma.krajauskiene@varena.lt; tel. (8 310) 31 999.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 1 priede (DOC), fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš likviduotų įmonių archyvo – 2 priede (DOC), juridinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš likviduotų įmonių archyvo – 3 priede ( DOC ).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius dokumentus, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą (registrai PAS) ir saugomas bylose 3.60.