////Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas 2020-09-16T10:47:45+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-05
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš Varėnos rajono savivaldybės dokumentų. Kadangi didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informacija apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.5. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymas Nr. DV-152 ,,Dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1.      Prašymas.

2.      Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (fiziniams asmenims) arba kitoks dokumentas, įrodantis teisę gauti  informaciją (juridiniams asmenims).

3.      Jeigu pareiškėją atstovauja kitas fizinis/ juridinis asmuo, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atstovavimą liudijantį dokumentą.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;3. darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopija.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Onutė Šilanskienė, Bendrojo skyriaus archyvarė, el. p. onute.silanskiene@varena.lt; tel.: (8 310) 31 585; 8 618 72173.
9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja,  el. p. irma.krajauskiene@varena.lt; tel. (8 310) 31 999.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas iš savivaldybės archyvo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo (1 priedas).

Fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš savivaldybės archyvo  (2 priedas).

Juridinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš savivaldybės archyvo  (3 priedas).

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą www.epaslaugos.lt

 

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga galutinė. Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą. Parengtų dokumentų kopijos lieka įstaigoje
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60 ir 4.4.