////Dokumentų, patvirtinančių apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, mokyklos baigimą, išdavimas
Dokumentų, patvirtinančių apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, mokyklos baigimą, išdavimas 2020-09-16T10:52:02+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-07
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Dokumentų, patvirtinančių apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose, mokyklos baigimą, išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo pateikti prašymą gali tiesiogiai ar paštu.

Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti  mokyklos baigimo pažymių išrašus. Išduodamos archyvo pažymos, patvirtintos dokumentų kopijos.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Viešojo administravimo įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;5. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymas Nr. DV-152 ,,Dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norėdamas gauti archyvo pažymą, asmuo turi pateikti prašymą išduoti pažymą, kuriame nurodomi vardas(-ai), pavardė, tėvavardis, mergautinė pavardė,  gimimo data, gyvenamoji vieta ir kontaktinis telefonas. Prašyme nurodoma, kuriais metais, kokioje mokykloje ir kiek klasių baigė, kam bus pristatyta pažyma.

 

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Prašymas ir prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Onutė Šilanskienė, Bendrojo skyriaus archyvarė, el. p. onute.silanskiene@varena.lt; tel.: (8 310) 31585; 8 618 72173.
9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja, el. p. irma.krajauskiene@varena.lt; tel. (8 310) 31 999.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Forma atsisiuntimui, kompiuteriniam pildymui ir spausdinimui

Prašymas dėl mokyklos baigimo pažymėjimo išdavimo (MS Word)

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga galutinė. Pateikiami šie dokumentai: prašymas, prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą. Parengtų dokumentų kopijos lieka įstaigoje.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą (registrai PAS) ir saugomas bylose 3.60.