////Likviduojamų juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų dokumentų perdavimas toliau saugoti
Likviduojamų juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų dokumentų perdavimas toliau saugoti 2020-09-16T10:46:09+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-04
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Likviduojamų juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų dokumentų perdavimas toliau saugoti
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

 

Varėnos  rajono savivaldybės archyvas priima saugoti likviduotų Varėnos rajono juridinių asmenų dokumentus tolesniam saugojimui.

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje registruotą įmonę, kuri neturi teisų perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus.

Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašyme turi būti nurodyta:

1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas ir kodas;

2. veiklos laikotarpis, numatomi dokumentų perdavimo terminai;

3. ilgo ar laikino saugojimo dokumentų perdavimas;

4. pridėta įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija.

Kartu su prašymu priimti dokumentus pateikiama dokumento, liudijančio įmonės likvidavimo faktą, kopija.

Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo – būtinas įgaliojimas.

Jei juridinis asmuo nevykdė veiklos, likvidatorius kartu su prašymu turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kuriame vykdoma ši juridinio asmens apskaita, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo neteikė duomenų apie apdraustųjų asmenų valstybinį socialinį draudimą per visą juridinio asmens veiklos ar per konkretų laikotarpį.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių, įmonių registrų centro pranešimas apie juridinių asmenų ar organizacijų likvidavimą.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Ona Zenkevičiūtė, Bendrojo skyriaus archyvarė, el. p. onute.zenkeviciute@varena.lt; tel. (8 310) 31585.

 

9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyrius vedėja, el. p. irma.krajauskiene@varena.lt, tel.: (8 310) 31 999 , 8 620 18294
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašyme turi būti nurodyta:

1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas ir kodas;

2. veiklos laikotarpis;

3. numatoma dokumentų perdavimo data.

 

Forma atsisiuntimui, kompiuteriniam pildymui ir spausdinimui

Prašymo dėl dokumentų priėmimo saugoti forma

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga galutinė. Pateikiami šie dokumentai: prašymas, prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pareiškėją atstovaujančio asmens atstovavimą liudijančio (likvidatoriaus, įgaliojimo) dokumento kopija (jeigu pareiškėją atstovauja kitas asmuo). Dokumentų originalai atiduodami asmeniui, pateikusiam prašymą. Įstaigoje lieka VSDFV teritorinio skyriaus pažyma originalas apie tai, kad įmonių ir organizacijų veiklos metu darbuotojų, apdraustųjų socialiniu draudimu, nebuvo. Kitos parengtų dokumentų kopijos lieka įstaigoje.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą (registras PAS) ir saugojamas bylose 3.60.