////Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduojamų juridinių asmenų ir savivaldybės archyvuose, išdavimas
Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduojamų juridinių asmenų ir savivaldybės archyvuose, išdavimas 2018-12-11T10:36:58+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-03
2. Administracinės paslaugos versija Pirma
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių likviduojamų juridinių asmenų ir savivaldybės archyvuose, išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti archyvinių dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus iš dokumentų, esančių likviduojamų juridinių asmenų ir savivaldybės archyve.

Asmens prašymas pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu.

Archyviniu dokumentų kopija/ nuorašas išsiunčiamas paštu asmens nurodytam gavėjui.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1.    Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).

2.    Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2003, Nr. 116-5250;2005, Nr. 139-5008).

3.    Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290).

 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1.       Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2.       Prašymas.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8. Administracinės paslaugos teikėjas Ana Čapkovskienė, Bendrojo skyriaus specialistė, el. p. priimamasis@varena.lt; tel. (8 310) 32 001
9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, l. e. Bendrojo skyriaus vedėjo pareigas,

el. p. irma.krajauskiene@varena.lt , tel. (8 310) 31 999

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas iš savivaldybės archyvo pateikta šio aprašymo 1 priede, juridinių asmenų prašymo forma – 2 priede, fizinių asmenų prašymo forma išduoti – 3 priede)
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Antras vienpusės sąveikos lygis (viešoje www.varena.lt interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą, ją atsisiunčiant
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius dokumentus, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60, ir 4.4.