Peticijų komisija 2024-06-21T10:34:46+00:00

Kreipimosi reikalavimai:

  • Kreipimusi gali būti prašoma ar siūloma spręsti klausimus, nurodytus Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 7 straipsnyje.
  • Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir Komisijai pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Kreipimesi turi būti nurodyta:

  • pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;
  • pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos Įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;
  • pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);
  • institucija, kuriai teikiamas kreipimasis;
  • prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;
  • pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.
  • Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

Varėnos rajono savivaldybės peticijų komisijos 2024 m. kovo 28 d. posėdyje buvo priimta nagrinėti piliečio M. K. peticija „Dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose“.

M. K. peticija „Dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose“.

Varėnos rajono savivaldybės peticijų komisijos posėdis, kuriame bus nagrinėjama M. K. peticija, numatytas š. m. balandžio 16 d. 15 val. mišriu būdu: Varėnos rajono savivaldybės III a. (42 kab.) posėdžių salėje arba, esant poreikiui, per Zoom“ programą nuotoliniu būdu.

Varėnos rajono savivaldybės peticijų komisijos posėdis, kuriame bus priimta išvada dėl M. K. peticijos, numatytas š. m. gegužės 15 d. 15 val. nuotoliniu būdu  per „Zoom“ programą.

Priimta Varėnos rajono savivaldybės peticijų komisijos 2024 m. gegužės 15 d. išvada Nr. PE-6 „Dėl Mariaus Kučinsko peticijos „Dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose“ (pridedama).

Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Mariaus Kučinsko peticijos „Dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose“ (pridedama).