Būstas 2020-04-24T15:30:09+00:00
  
Socialinis būstas – ne komerciniu pagrindu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką, nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti.
 

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių:
1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 38 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 76 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 22 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių.
(1 VRP – 122 Eur).

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:
1) jaunų šeimų;
2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5) bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;
6) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Pateikiamų dokumentų sąrašas

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašyti į Varėnos rajono asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą.

Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys teisę į paramą būstui išsinuomoti:

1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus;
2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
4. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija;
5. Pažyma iš gydymo įstaigos, patvirtinanti, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:
6.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
6.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
6.3. mirties liudijimas;
7. Kiti dokumentai.

Informacija asmenims ir šeimoms, nuomojančioms Varėnos rajono savivaldybės socialinį būstą

Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašas yra sudarytas ir paskelbtas,vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Asmenys ir šeimos, nuomojančios socialinį būstą, privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais kiekvienais metais iki gegužės 1 d. privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas), pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už kalendorinius. Nuomos sutartys su nuomininkais, neįvykdžiusiais Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytos šios pareigos, nutraukiamos.

Tuo atveju, jei asmens ar šeimos, nuomojančios socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje, gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, vadovaudamasi savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Kita aktuali informacija

Informacija asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą,

Informacija asmenims, norintiems pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija,

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, sąrašas

Varėnos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas.

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinių būstų skyrimą

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas,

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas,

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. Balandžio 25 d. nutarimo nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Varėnos r. savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus
vyr. specialistę Dovilę Saulevičę tel. 8 310 31 974 ar el. p. dovile.saulevice@varena.lt

 

.